Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Knijnenburg bedrijfsadvies januari 2019 KvK

Disclaimer mail:

De informatie verzonden in dit e-mailbericht is vertrouwelijk, uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en mogelijk beschermd door een beroepsgeheim. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Knijnenburg Advies, niet toegestaan. Knijnenburg Advies staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Knijnenburg Advies kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien het e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.
Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Disclaimer website:

Knijnenburg Advies streeft naar correcte en actuele informatie, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog juist is.
Deze website is bedoeld om de bezoeker daarvan kennis te laten maken met Knijnenburg Advies. Door middel van deze website wordt u daarvan in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de diensten van Knijnenburg Advies alsmede om informatie te verkrijgen met betrekking tot de organisatie van Knijnenburg Advies.
Hoewel de informatie met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, verstrekt Knijnenburg Advies geen garanties ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de informatie. Evenmin garandeert Knijnenburg Advies dat het gebruik ervan leidt tot juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden.
De op of via deze website verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en geen aanbod, advies of dienst. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.
Tevens is Knijnenburg Advies niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door virussen of het niet correct functioneren van deze website.
Het is zonder schriftelijke toestemming van Knijnenburg Advies niet toegestaan de inhoud van deze site, of van (onderdelen) van daarop beschikbaar gestelde publicaties, te verveelvoudigen, te wijzigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar te maken in welke vorm en voor welk doel dan ook.
Daarom kunnen aan de informatie op deze pagina’s geen rechten worden ontleend en aanvaardt Knijnenburg Advies geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Privacy

Uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens is van groot belang voor Knijnenburg Advies. Knijnenburg Advies zal zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan en deze slechts aan derden verstrekken indien Knijnenburg Advies op grond van de wet daartoe verplicht is of indien dat noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst.

Indien u via onze website uw contact-/persoonsgegevens verstrekt, zal Knijnenburg Advies deze gegevens enkel voor de navolgende doeleinden gebruiken:

-    Contact met u op te nemen

-    Nieuwsbrieven aan u te versturen.

Indien u aangeeft dat u geen nieuwsbrieven meer wenst, zal Knijnenburg Advies uw e-mailadres uit haar bestand verwijderen. Daarnaast kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens via de website van Knijnenburg Advies of wijzigingen wenst door te geven, kunt u zich richten tot Knijnenburg Advies, Overloonseweg 89d, 5804 AT te Venray of kunt u contact opnemen via albert@knijnenburgadvies.nl.